Գիտական մաս

Ինստիտուտի գիտական մասը գործում է 1995 թվականից, ենթակա է ուսումնագիտական  աշխատանքների գծով պրոռեկտորին և իր գործունեությամբ հաշվետու է ինստիտուտի գիտական խորհրդին:

 Գիտական մասը`

 • գիտական խորհրդին իրազեկ է պահում դասախոսների, ասպիրանտների և հայցորդների գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին
 • կազմակերպում է դասախոսական կազմի գիտական, ուսումնամեթոդական աշխատանքների քննարկումը գիտական խորհրդում, աջակցում` հրատարակմանը
 • օժանդակում է ԵԹԿՊԻ-ի «Հանդես»  գիտական հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի աշխատանքներին
 • կազմակերպում է ասպիրանտների և հայցորդների ընդունելության գործընթացը
 • գիտական խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանն է ներկայացնում ասպիրանտների և հայցորդների գիտական թեզերի թեմաները, թեկնածուական ատենախոսությունների գիտական ղեկավարների թեկնածությունները
 • կազմակերպում և վերահսկում է ասպիրանտների և հայցորդների ուսումնական գործընթացը, ներկայացնում հաշվետվություն գիտական խորհրդին
 • Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հետ համատեղ կազմակերպում է «Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն» մասնագիտության գծով հետբուհական կրթության համակարգում հետազոտողի կրթական ծրագրով ասպիրանտների և հայցորդների ուսումնառությունը, ինչպես նաև մասնագիտական ուսումնական պլանների և այլ նորմատիվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները
 • Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հետ համատեղ կազմակերպում է ատենախոսությունների փորձաքննություն
 • ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգի համաձայն` կազմակերպում է ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմին գիտական կոչումներ շնորհելու գործընթացը
 • մասնակցում է ինստիտուտի ուսումնական գործընթացի բարելավմանը նպատակաուղղված կանոնակարգերի և այլ նորմատիվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին
 • կազմակերպում է ԵԹԿՊի-ի գիտական խորհրդի և ռեկտորատի աշխատանքները և գործավարությունը:
 • կատարում է ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքների ամփոփում և հաշվետվության պատրաստում,
 • ամբիոնների հետ համատեղ կազմակերպում է պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ուսանողության ամենամյա գիտական նստաշրջաններ,
 • իրականացնում է ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման նպատակով մրցույթի կազմակերպման գործընթացը:

  

Գիտական  քարտուղար՝

ԳՈՀԱՐ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հեռ.՝ (+374) 60  27-45-21

Էլ. Հասցե՝  g.hovhannisyan@ysitc.am