Ուսումնական մաս 

Ուսումնական մասի գործառույթներն են` 
 • բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական պլանների ու առարկայական
 • ծրագրերի մշակման գործընթացի կազմակերպումը և կատարման վերահսկումը
 • ամբիոնային ծանրաբեռնվածությունների ստուգումը և կատարման վերահսկումը
 • ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների ձեւակերպումը և հաշվառումը
 • բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասատախտակների ստուգումը 
 • ֆակուլտետային մեթոդական խորհուրդների աշխատանքների համակարգումը
 • ուսանողների ավարտական փաստաթղթերի նախապատրաստումը և հաշվառումը
 • պետական քննական հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպումը
 • ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների անցկացման վերահսկումը
 • մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպումը
 • 2-րդ մասնագիտության գծով ընդունելության կազմակերպումը
 • ԵԹԿՊԻ ընթացիկ և տարեկան հաշվետվությունների նախապատրաստումը
 • կրթության և գիտության նախարարության համար ուսումնական գործընթացին վերաբերող տեղեկատվա -վիճակագրական տվյալների նախապատրաստումը և այլն:

 

Օրացույց

Տեսադարան

Файл для проигрывания не найден.
Файл для проигрывания не найден.