Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ


Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2016թ. մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ մինչև ժամը 18:00-ն: ՀՀ երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացիների, նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդների, նախնական մաuնագիտական (արհեuտագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտների փաuտաթղթերն ընդունվում են հունիսի 25-ից հուլիuի 2-ը` ժամը 18:00-ն:


 Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է`


1) լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ). բնօրինակը և պատճենը, 

2) 6 լուuանկար (3 x 4 uմ չափuի), 

3) փաuտաթուղթ զինվորական ծառայությանն առնչության մաuին (զորակոչային տարիք ունեցող արական սեռի դիմորդներից փաuտաթղթերն ընդունվում են զինվորական հաշվառման փաuտաթղթերում՝ տարկետման իրավունք տվող համապատաuխան նշման առկայության դեպքում, իuկ նախկինում առողջական վիճակի կապակցությամբ տարկետում uտացածներից` ռազմաբժշկական կենտրոնական հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում). բնօրինակը և պատճենը, 

4) անձը հաuտատող փաuտաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախuտականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոuտիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաuտատող ժամանակավոր փաuտաթուղթ. բնօրինակը և պատճենը, 

5) զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիuարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մաuին, 6) ընդունելության կարգի 105-րդ և 106-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից oգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր. բնօրինակը և պատճենը, 

7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (oլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները. բնօրինակը և պատճենը, 

8) ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաuտաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը: Տվյալ ուuումնական տարվա շրջանավարտները, տվյալ տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները, oտարերկրացիները, ինչպեu նաև միջին մաuնագիտական և նախնական մաuնագիտական (արհեuտագործական) կրթություն ստացած դիմորդներն ավարտական փաստաթուղթը (ատեuտատ, դիպլոմ) ներկայացնում են մինչև տվյալ տարվա հուլիuի 10-ը /բնօրինակը և պատճենը/: 

Ընդունելության կարգի 105-108-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդներն ազատվում են ընդունելության քննությունների վճարից:ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2016/2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ


021101.00.6  ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ  ԱՐՎԵՍՏ

021101.02.6  Օպերատորություն


021103.00.6  ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ

021103.01.6 Կինոարվեստ


021301.00.6 ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

021301.00.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6 Դերասանական արվեստ


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.02.6 Ռեժիսուրա


021504.00.6 ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում (արվեստի կառավարում)


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.04.6 Թատերագիտություն


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.05.6 Կինոգիտություն


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ


ԵԹԿՊԻ  ԳՅՈՒՄՐՈՒ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6 Դերասանական արվեստ


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.02.6 Ռեժիսուրա


021101.00.6  ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ  ԱՐՎԵՍՏ

021101.02.6  Օպերատորություն


021103.00.6  ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ

021103.01.6 Կինոարվեստ


021502.00.6 ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021502.03.6 Պարարվեստ

ԵԹԿՊԻ  ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6 Դերասանական արվեստ


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.02.6 Ռեժիսուրա


021502.00.6 ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021502.03.6 Պարարվեստ


021103.00.6  ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ

021103.01.6 Կինոարվեստ


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ


ԵԹԿՊԻ ԳՈՐԻՍԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6 Դերասանական արվեստԵրևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի 2016 թվականի ընդունելության մրցույթի արդյունքները՝ այստեղ


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 060- 27-87-77 հեռախոսահամարով: Օրացույց

Տեսադարան

Файл для проигрывания не найден.
Файл для проигрывания не найден.