ՈԱ գործընթացներ

ԵԹԿՊԻ-ի Որակի ապահովման կենտրոնը ներբուհական կրթական գործընթացների որակի ապահովման համակարգ մշակող, ներդրող և անընդհատ կատարելագործող կառուցվածքային ստորաբաժանում է:

ՈԱԿ-ի հիմնական գործառույթները երեքն են՝

  1. Վարչարարական
  2. Աջակցման
  3. Տեղեկատվական-վերլուծական

ԵԹԿՊԻ-ի  որակի ապահովման համակարգը ենթադրում  է  կառուցել  և  ներգրավել հետևյալ  բաժինները`

  • Ուսումնական ծրագրերի որակի ապահովում
  • Դասախոսական կազմի որակի ապահովում
  • Ուսանողների գնահատման թափանցիկ համակարգ
  • Որակի ապահովման տեղեկատվության ներքին համակարգ
  • Հանրային տեղեկատվություն: