Փաստաթղթեր

ԵԹԿՊԻ-Ի ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԵԹԿՊԻ-Ի ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ