Հաստատված փաստաթղթեր

 ԵԹԿՊԻ-ի աշխատողների գործուղումների ձևակերպման կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի էթիկայի կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի ամբիոնի կանոնադրություն

Ավարտական կիսամյակում ստուգաշրջանի անցկացման և ամփոփիչ ատեստավորման կազմակերպման կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողներին Ստեղծարար տեխնոլոգիաների ուսումնական կենտրոնի կինոտեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրման կարգ

ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի մագիստրատուրայի 2019-2020 ուս. տարվա առկա ընդունելության կանոնակարգ

 ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման կարգ

Արվեստանոցի ղեկավարներին և նրանց ասիստենտներին  ներկայացվող պահանջների և նշանակման կարգ

ԵԹԿՊԻ բակալավրի կրթական ծրագրով օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության գիտելիքների ստուգման կարգ և առարկայական ծրագրեր

Ուսումնական աշխատանքների և վարձատրության հաշվարկի նորմեր (բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի ՄԿԾ-ներ` առկա և հեռակա)

ԱՊՏԿ ֆակուլտետի ուսանողների ավարտական աշխատանքների թեմաների հաստատման  կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի դասախոսական կազմի գործունեության վարկանիշային գնահատման ընթացակարգ

Պրակտիկաների  կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն

ԵԹԿՊԻ-ի մասնաճյուղի տնօրենի ընտրության կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ընդունելության կանոնակարգ

ԵԹԿՊԻ-ի մեկ ուսանողի հաշվով եկամուտների և ծախսերի հաշվարկ