ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ, ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Լրացուցիչ և շարունակական կրթությունը գիտելիքի արագ փոփոխվող աշխարհում կազմում է մասնագիտական կրթության անբաժանելի մաս՝ ընդգրկելով կրթական պահանջմունքների այն հատվածը, որը պայմանավորված է հիմնական մասնագիտական կոմպետենցիաների դրսևորմանն ու զարգացմանը նպաստող լրացուցիչ կոմպետենցիաների ձևավորման անհրաժեշտությամբ։

Լրացուցիչ կրթության համակարգը ձեռք է բերում ևս մեկ կարևոր գործառույթ՝ հնարավորություններ ընձեռելով ոչ միայն հիմնական կրթական ծրագրին հավելված լրացական դասընթացներ առաջարկելու, այլ նաև՝ կրթական ինքնուրույն հատույթ հանդիսանալով, նպատակային կերպով սպասարկել հասարակության՝ ֆորմալ կրթության համակարգում չընդգրկված հատվածի կրթական կարիքները՝ կազմելով շարունակական, կամ հարատև կրթության (Life Long Learning) կարևորագույն բաղադրատարրերից մեկը։

Կենտրոնն ապահովում է   հիմնական կրթական ծրագրերի շրջանակներից դուրս տարաժամկետ և տարաբնույթ դասընթացների կազմակերպում,

  • ԵԹԿՊԻ, ինչպես նաև այլ բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում,
  • Վերապատրաստման աշխատանքների համակարգում,
  • Շարունակական և լրացուցիչ կրթության ուսումնական պլանների կազմում և առարկայական ծրագրերի մշակման աշխատանքների համակարգում,
  • Կրթական ոլորտում բազմաբնույթ ծառայությունների մատուցում,
  • Ուսուցման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում,
  • լրացուցիչ և շարունակական կրթության, վճարովի կրթական ծառայությունների կազմակերպման աշխատանքների համակարգում:
  • Գիտաուսումնական կապերի հաստատում Հայաստանի և արտերկրի շարունակական և լրացուցիչ կրթություն իրականացնող կառույցների և կրթական հաստատությունների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,

մասնակցություն լրացուցիչ և շարունակական կրթության հարցերով հանրապետական և միջազգային քննարկումներին, գիտաժողովներին